top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Առակ: Առյուծը, Գայլը և Աղվեսը

Updated: Jun 23, 2020

ԱՌՅՈւԾԸ, ԳԱՅԼԸ ԵՎ ԱՂՎԵՍԸ

Առյուծը, գայլը և աղվեսը եղբայր եղան և որսի ելան և գտան մի խոյ, մի ոչխար, որ է մաքի, և մի գառ։ Ճաշի ժամին առյուծն ասաց գայլին. Բաժանի՛ր մեր մեջ այդ որսը։ Եվ գայլն ասաց,

— Ո՜վ թագավոր, աստված արդեն բա-ժանել է՝ խոյը քեզ, մաքին ինձ և գառն աղվեսին։

Եվ առյուծը բարկանալով, ապտակ զար-կեց գայլի ծնոտին, և դուրս թռան գայլի աչքերը, և նա նստեց և դառն լաց եղավ։

Եվ դարձյալ ասաց առյուծն աղվեսին.

Բաժանի՛ր ոչխարները մեր մեջ։

Եվ աղվեսն ասաց.

— Ո՜վ թագավոր, աստված արդեն բաժանել է՝ խոյը քեզ՝ ճաշին, մաքին քեզ հրամենքին և գառը քեզ՝ ընթրիքին։

Եվ առյուծն ասաց.

— Ո՜վ խորամանկ աղվես, քեզ ո՞վ սովորեցրեց այդպես ճիշտ բաժանել։

Եվ աղվեսն ասաց.

— Ինձ սովորեցրին գայլի աչքերը, որ դուրս թռան։


© Վարդան Այգեկցի

1,479 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page