top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Բագրատունի «Դուռըս բացիր, մտար ազատ...»


Դուռըս բացիր, մտար ազատ...

Աչքերուս բայց զարմանք չկար:

Ես գիտէի, որ պիտի գաս

Երազիս պէս յուսապատառ:


Խօսքն էր սառած մեր շրթներուն...

Մեր աչքերուն՝ բիւրեղ շիթեր

Սփոփանքը լուռ սիրտերուն

Գրկելէ վերջ պատրանքին սէր...:


Դուռըս բացիր, մտար ազատ...

Եկար յանկարծ, անհըրաւէր...

Խուցըս է նեղ, սիրտըս՝ յանգած...

Լուսնալոյսն է կեանքիս լապտեր:


© Բագրատունի

4 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page