• Ներսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, Պատմամշակութային հուշարձանների վիճակը Արևմտյան Հայաստանում


Տեկորի տաճար – Գտնվում է Կարսի մարզի Կաղզվանի օկրուգում: Կառուցվել է 5-րդ դարի 2-րդ կեսին իշխան Սահակ Կամսարականի նախաձեռնությամբ:

Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում՝ 1915 թ., Երիտթուրքերի կառավարու-թյունը նախ զավթած հայկական 6 նա-հանգները (Վան, Բաղեշ, Կարին, Խար-բերդ, Սեբաստիա, Տիգրանակերտ) թուրքական պետության կազմում ամ-րագրելու նպատակով ողջ երկրամասում իսպառ բնաջնջում է բնիկներին, ապա 1920 թ. հոկտեմբերին հարձակվում 1918 թ.-ից անկախություն ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետության վրա և նվաճում նորանկախ երկրի արևմտյան շրջանները, մասնավորապես Կարսի մարզը և նույնիսկ օսմանյան պետության զավթումների բարձրակետում երբևէ թուրքերի ձեռքը չընկած Սուրմալուի գավառը:

Օգտվելով Հայաստանի համար ստեղծված քաղաքական ծանր կացությունից՝ հանրա-պետության հյուսիսային և արևելյան որոշ շրջաններ էլ զավթում են թուրքերին դաշ-նակցած Վրաստանն ու Ադրբեջանը: Այսպիսով, 1920 թ. նոյեմբերից խորհրդայնացած Հայաստանը և 1991 թ. ծնունդ առած նրա իրավահաջորդ ներկայիս Հայաստանի Հան-րապետությունն իր սահմաններում ներառում է հայոց հայրենիքի շուրջ 1/10-րդ մասը միայն, իսկ մնացածը զավթված և բռնակցված է մնում հարևան պետություններին: