top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Գիտե՞ք, թե,,, Անտերտերականներ


Անտերտերականները Ռուս ուղղափառ եկեղեցուց անջատված հնադավանու-թյան հոսանքներից մեկն է, որն առաջա-ցել է 17-րդ դարում։ Մերժում է ուղղա-փառ եկեղեցու հիերարխիան ու քահա-նայության խորհուրդը:

Անտերտերականները գտնում են, որ Նիկոն պատրիարքի ժամանակից սկսած (17-րդ դար) ուղղափառությունը հեռա-ցել է ճշմարիտ հավատքից և օրինական հովիվների գոյությունը դարձել է անհնար: Ըստ այս ուսմունքի՝ յուրաքանչյուր քրիստոնյա հոգևորական է: Խորհուրդներից ընդունում են մկրտությունն ու խոստովանությունը:

7 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page