• Ներսեհ

Գիտե՞ք, թե,,,


Արիստակես Լաստիվերցու գլխավոր աշ-խատությունն է «Պատմություն»-ը («Պատմութիւն Արիստակիսի Լաստի-վերտցւոյ վարդապետի…»), որը գրել է 1072-1079 թվականներին, Ամենայն հա-յոց կաթողիկոս Սարգիս Ա Սևանցու հանձնարարությամբ, որտեղ ներկայաց-նում է 1001-1072 թվականների վերաբե-րող պատմական իրադարձությունները։ Պատմության մեջ նկարագրվող դեպքերի մեծ մասի ժամանակակիցն ու ականա-տեսն է։ «Պատմություն»-ը բաղկացած է չափածո նախերգանքից, 25 գլուխներից և հեղինակի հիշատակարանից։ Նախեր-գանքում նկարագրում է սելջուկների պատճառած սարսափները, ողբում նվա-ճված Հայաստանի վիճակը։ Բուն շարա-դրանքը ընդգրկում է 1000-1045 թվական-ների հայ-բյուզանդական հարաբերութ-յունները, սելջուկների ներխուժումը և Թոնդրակյան շարժման որոշ դրվագներ։ Շատ սրտառուչ և բանաստեղծական լեզվով, մանրամասն նկարագրել է՝ 1000-1022 թվականների Տայքը նվաճելու Բյուզանդիայի փորձերը, բանակցությունները հայ և վրաց իշխանների հետ, Բագրատունյաց թագավորության անկումը (1045) և այլն: Բյու-զանդիայի պատմությանը վերաբերող գլուխները լիովին համընկնում են բյուզանդական պատմիչների հաղորդածին, երբեմն նաև լրացնելով նրանց, ինչպես նաև արաբ և պարսիկ մատենագիրների տեղեկություններին։ Արիստակես Լաստիվերցին առաջին հայ հեղինակն է, որ նկարագրում է սելջուկյան արշավանքները 1047-1048 թվականներից մինչև Անիի գրավումը (1064) և Մանազկերտի ճակատամարտը (1071)։ Սելջ