top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Գևորգ Էմին «Մայրի՛կ, սիրի՜ր այս աղջկան»


Մայրի՛կ, սիրի՜ր այս աղջկան, Ինչպես ի՛նձ ես սիրում. Այս աղջկան՝ դևի՛ պես չար, Հրեշտակից սիրո՜ւն…


Հաճախ, մայրիկ, սերը նրա Սրտիս վի՜շտ է բերում, Բայց դու ների՜ր, ների՜ր նրան, Ինչպես ես եմ ներում։


Իսկ եթե նա (Աստվա՜ծ չանի…) Լինի նենգ ու դավող, Ատիր նաև … իմ փոխարեն, Ես … ատել չե՜մ կարող։


© Գևորգ Էմին

36 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page