top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Մետաքսե «Սրտանց կանչեն»


Սրտանց կանչեն հեռվից մեկեն

Արևները աչքերիդ,

Ու կարոտիս ամպը ցրեն

Թարթիչները աչքերիդ,

Ճամփից հոգնած՝ փնտրեմ ես ինձ

Քո աչքերի գիշերում,

Հանգչեմ, կորչեմ, ծնվեմ նորից

Քո աչքերի մշուշում...


© Մետաքսե

9 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page