top of page
  • Ներսեհ

Մտքեր Գրքերից


Պատկերացրեք, թե ինչքան խենթ եմ. մի քիչ գրկա-խառնվեցինք թե չէ, ասացի, որ սիրում եմ նրան: Իհարկե, ստում էի, բայց բանն այն է, որ հավա-տացի իմ ասածին: Ես խենթ եմ: Երդվում եմ, խենթ եմ:


© Ջ. Դ. Սելինջեր - Փրկիչը տարեկանի արտում

17 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page