top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության Վահան Տերյան - Իմ գերեզմանին դուք չմոտենաք

* * *

Իմ գերեզմանին դուք չըմոտենաք,

Հարկավոր չէ ինձ ոչ ծաղիկ, ոչ սուգ.

Հանկարծ կզարթնի ջերմ լալու փափագ,

Սիրտս չի գտնի ոչ մի արտասուք։

Իմ գերեզմանը թող լինի հեռվում,

Ուր մահացել են շշուկ, երգ ու ձայն.

Թող շուրջըս փռվի անանց լռություն,

Թող ինձ չըհիշեն, թող ինձ մոռանան։

Իմ գերեզմանին դուք չըմոտենաք,

Թողեք, որ հանգչի իմ սիրտը հոգնած,

Թողեք, որ լինեմ հեռավոր, մենակ.-

Չըզգամ,որ կա սե՛ր, եւ ցնորք, եւ լա՛ց...


© Վահան Տերյան

50 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page