top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Կարոտ


Սըրտիս թագուհի,

Կարոտել եմ քեզ․

Ա՜խ, ի՜նչ կըլինի

Հանկարծ հայտնըվես

Եվ, թեկուզ իսկույն

Դարձյալ չըքանաս,

Ինչպես գիշերվան

Կարճատև երազ։

Միայն թե տեսնեմ

Պատկերըդ մեկ էլ,

Միայն թե ասեմ՝

Ո՜նց եմ կարոտել։

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page