top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

* * *


Մնա՛ք բարով, արև, գարուն

Եվ խնկաբույր ծաղիկներ,

Կարկաչահոս վտակ սիրուն,

Կանաչազգեստ բլուրներ.


Մընա՛ք բարով, համբույր և սեր,

Դեմքով հրեշտակ կույս չքնաղ,

Վայելչության պայծառ ժամեր,

Քաղցըր ժպիտ, կյանք մատաղ...


Աղքատություն ես սիրեցի,

Խեղճի լացը, հառաչանք,

Ես քընարըս նվիրեցի

Վիշտ երգելու և տանջանք։

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page