top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության

ՏԵՐՅԱՆ

Մեզ համար ո՞վ է Վահան Տերյանը.

Մեր հույզի ծովն է և գաղտնարանը,

Սիրող սրտերի ավետարանը -

Ահա թե ո՛վ է Վահան Տերյանը:

Ոգեղեն լույս է և անձրևոտ է,

Նաիրյան երկրի նման թախծոտ է:

Երազկոտ հոգու նվագարանը -

Ահա թե ով է Վահան Տերյանը:

Մենավոր սիրտ է, սակայն մեզ հետ է,

Մթնշաղի պես անձեռակերտ է,

Ամենից քնքո՜ւշ հայ նաիրյանը -

Ահա թե ով է Վահան Տերյանը:

Նա քնարական հայոց գրիչ էր,

Նաև պետական ազնիվ գործիչ էր,

Հանգավ, որ շողա՜ իր լեռնաստանը -

Ահա թե ով է Վահան Տերյանը:

Եկել-անցել են ծեր արքաները,

Եկել-անցել են տեր արքաները,

Նա հավերժ տե՜ր է մեր հոգու տանը -

Ահա թե ով է Վահան Տերյանը:

Սրտի ու հոգու նո՜ւրբ Հայաստանը՝ 

Վահան Տերյա՜նը, Վահան Տերյա՜նը:


© Արամայիս Սահակյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում