top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության

* * *

Չարտասանված տխուր խոսքեր,

Որ դողում եք անպատասխան,

Ես սիրում եմ, տխուր խոսքեր,

Ձեր թրթիռը կախարդական։

Խենթ հուզումի անուշ խոսքեր,

Պաղ մարդոցից խորը պահված,

Անջատման պես տխուր խոսքեր,

Հոգուս լույսեր մթնշաղվա՜ծ...

Դուք այրում եք, սիրո խոսքեր,

Կարոտիս պես սիրտըս մորմոք,

Ձեզ չի գգվի, տխուր խոսքեր,

Ցուրտ աշխարհում ոչ ոք, ոչ ոք...

Չարտասանված տխուր խոսքեր,

Դուք չե՛ք մեռել, դուք չե՛ք մեռնի,

Դուք այրում եք, սիրո խոսքեր,

Որպես խայթը սեւ եղեռնի...


© Վահան Տերյան

34 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page