top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության

ԻՄ ՎԵՐՋԻՆ ՍԵՐՍ...

Իմ վերջին սերս, օ՜հ, այնքան առաջինին դեռ նման,

Սիրտս դեռ տաք է քեզմով ու կտանիմ քեզ հիմա

Զգուշաքայլ, երկյուղած՝ մոխրի մը պես սրբազան

Ուրկե փյունիկ մը հառնել ու դեռ տանջել զիս կրնա․․․


Իմ վերջին սերս, օ՜հ, թռչո՛ւն չորս օր ապրած, չորս գիշեր,

Իմ և անոր աչքերուն, շարժումներուն ալ միջև,

Եվ մատնված տանջանքի, երբ դեռ հազիվ կբխեր

Երգին աղբյուրը կուրծքեն, հազի՜վ բացած էր ան թև․․․


Ի՜նչպես անուշ եղար դուն և ան ի՜նչպես կրցավ քեզ

Խոցել բառով մը միակ, երբ մոտեցար քիչ մ'իրեն,

Ինք որ տեսած էր զքեզ, քեզի ժպտած հեռուեն․․․

Եվ դուն ի՜նչպես, վերջին սեր, եղար խոնարհ, եղար հեզ,

Ի՜նչպես անձայն, անպաշտպան ծռեցիր վիզդ ու ինկար,

Ի՜նչպես մնաց սրտիս մեջ քու մահու ճիչդ երկար․․․։


© Վահան Թեքեյան

14 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page