top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Իմ փոքրիկ երկրի մեծ բանաստեղծներ


Մեր այբուբենը հի՜ն է և հատո՛ւկ:

Աշխարհում քի՛չ են խոսում լեզվով մեր:

Եվ չհնչեցի՜ք ողջ աշխարհում դուք,

Իմ փոքրիկ երկրի մեծ բանաստեղծներ:


Խայա՜մ, Ֆիրդուսի՜, Շեքսպի՜ր, Պո՜ւշկին...

Ամբողջ աշխա՜րհն է ընթերցողը ձեր:

Բայց քիչ են կարդում Պետրոս Դուրյանին,

Եվ քիչ են կարդում Վարուժանին մեր:


Չթարգմանեցի՜նք ինչպես հարկն է ձեզ,

Իսկ երբ որ կայիք՝ չկանգնեցինք տեր:

Եվ հասկացեք մեզ, և ներեցե՜ք մեզ,

Իմ փոքրիկ երկրի մեծ բանաստեղծներ:

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page