top of page
  • Writer's pictureՆերսեհ

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


Անուշ Նագգաշեան

«Ըսէ՛»

Դեռ չյանգած լոյսը կեանքիս,

Եթէ յանկարծ տեսնես իրեն,

Ըսէ՛ ինչպէս դեռ կը սպասեմ,

Ըսէ՛ որքան զինք կը սիրեմ...

Ըսէ՛, հիւանդ տեսար ինծի

Բայց չկտրած յոյսս կեանքէն.

Ըսէ՛ միայն մէկ անգամ ալ

Կ'ուզեմ ապրիլ մեր սէրը մեծ...

Ըսէ՛, կեանքս առանց իրեն՝

Երկինք անաստղ, ծաղիկ անցօղ,

Առանց իրեն սիրոյ տաճար

Անճար հոգիս չունի աղօթք:

Տեսիլք չունի կեանքիս ճամբան,

Լոկ լուռ քայլեր դէպ' գերեզման,

Ըսէ՛ հիւանդ տեսար ինծի

Բայց դեռ վառ է յոյսս վերջին...:

#Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #ԱնուշՆագգաշեան #Պոեզիա #Ժամանակակիցգրողներ

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page