top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Իսրայել Ա. Ոթմսեցին եղել է Վանանդի եպիսկոպոսը: Անաստաս Ա. Ակոռեցու մահից հետո հաջորդել է նրան և 667 թ.-ին ընտրվել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս: Դվինի եկեղեցական ժողովների ընթացքում մասնակցել է աշխարհիկ և եկեղեցական ներքին 12 կանոնների մշակմանն ու սահմանմանը, հայ դիվանական ձեռնարկի կազմմանը՝ բռնելով հակաքաղկեդոնական դիրք: Պայքարել է երևութականության և պավղիկյանների դեմ: Կաթողիկոսական գահին նրան հաջորդել է Սահակ Ա. Ձորոփորեցին:

#Գիտեքթե #Մեծեր

7 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page