top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՎԱՀԱՆ ԹԵՔԵՅԱՆ

Ես սիրեցի

Ես սիրեցի, բայց ոչ ոք Սիրածներես գիտցավ թե՝ Զինքը որքա՜ն սիրեցի․․․ Ո՞վ կարդալ սիրտը գիտե։ Ամենեն մեծ հրճվանքիս, Ամենեն սուր վշտերուս Ներշնչողները, ավա՜ղ, Զիս չեն ճանչնար այս պահուս։ Սերս կարծես այն գետն էր, Որ իր հոսանքը անբավ Առավ լեռան ձյուներեն Ու լեռը զայն չտեսավ։ Սերս այն դուռն էր կարծես, Ուրկե ոչ ոք մտավ ներս․ Ծաղիկներով ծածկըված՝ Գաղտնի պարտեզ մըն էր սերս։ Ու եթե սերս ոմանք Երկքնին վրա՝ անսահմա՜ն Տեսան ծուխի մը նման, Կրակն անոր չտեսան․․․։ Ես սիրեցի, բայց ոչ ոք Սիրածներես գիտցավ թե՝ Զինքը որքա՜ն սիրեցի, Ո՞վ կարդալ սիրտը գիտե․․․։

#Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա #ՎահանԹեքեյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page